8 tips för att möjliggöra högpresterande team och psykologisk trygghet

av | nov 8, 2023 | 0 Kommentarer

Skriven av Gustav Molnar

Modern Worklife Evangelist - On a mission to inspire people to a smart, meaningful and sustainable worklife

I en värld som alltmer värderar samarbete, innovation och anpassningsförmåga, har psykologisk trygghet seglat upp som ett ovärderligt element i byggandet av framgångsrika team. Men vad är egentligen psykologisk trygghet och hur kan du som ledare skapa och underhålla en arbetsmiljö där psykologisk trygghet blomstrar och gynnar både individens välbefinnande och organisationens övergripande effektivitet?

Psykologisk trygghet är grunden för att möjliggöra välmående och högpresterande individer och team. Det handlar i grunden om att skapa en arbetsmiljö där människor känner sig fria att uttrycka sina åsikter, dela feedback och utmana status quo utan rädslan att bli avvisade eller bestraffade. Grupper med hög grad av psykologisk trygghet kännetecknas av en hög grad av tillit, tillhörighet och engagemang. De räds inte för oliktänkande och har utvecklat förmågan att hantera konflikter och meningsskiljaktigheter på konstruktiva sätt. 

Här följer ett urval av åtta ledarskapstips för att möjliggöra högpresterande team kantade av en hög grad av psykologisk trygghet…

1. Visa empati och möt människor där de är

Att visa empati innebär att förstå och bekräfta känslorna hos en annan person genom att sätta sig in i deras situation. Som ledare är det centralt att anpassa sitt sätt att kommunicera och agera för att möta varje individ där de befinner sig – emotionellt, mentalt och situationsbaserat. Genom att lyssna aktivt, bekräfta medarbetarnas erfarenheter och känslor, och erbjuda stöd utifrån deras unika behov och perspektiv, bygger du en starkare relation och skapar en grund för ökat engagemang och psykologisk trygghet. Denna form av empatiskt ledarskap erkänner individens värde och bidrag till teamet, vilket främjar en kultur där alla känner sig sedda och uppskattade.

2. Skapa rum för sårbarhet

Genom att ledare själva visar sårbarhet, till exempel genom att dela egna erfarenheter av misslyckanden eller utmaningar, signaleras det att det är okej att inte alltid ha svaren och att det är mänskligt att känna sig sårbar. Denna öppenhet banar väg för äkta mellanmänskliga relationer och ett starkare, mer sammanhängande team.

3. Förena tydlighet med autonomi

En tydlig riktning och förståelse för mål- och förväntningar är nödvändig för att undvika osäkerhet och stress. Tydlighet i rollerna och målen ger en säker struktur där individer vet vad som förväntas av dem, vilket minskar ångest och osäkerhet. Samtidigt, genom att tillåta autonomi, ger ledare sina medarbetare möjligheten att använda sin kreativitet och kompetens för att utforska och implementera egna lösningar på uppgifterna. Denna tillit i medarbetarnas förmåga att agera självständigt främjar innovation och ger en starkare känsla av psykologisk trygghet, där medarbetare känner sig värderade och betrodda att ta egna initiativ inom de ramar som organisationen satt upp.

4. Ledarskapets paradigm: Från auktoritet till coach

I ett traditionellt företagsklimat präglat av hierarkier och auktoritära ledningsstrukturer, kan skapandet av psykologisk trygghet kräva ett paradigmskifte. Som ledare behöver vi övergå från att vara en kontrollerande myndighetsfigur till att leda med tillit och agera som en mentor/coach som aktivt lyssnar, ställer öppna frågor och främjar en kultur där feedback är en gåva och misstag är tillfällen att lära och växa.

5. Balansera utmaning och stöd

Skickliga ledare navigerar briljant den fina linjen mellan att utmana sina teammedlemmar att växa och att ge dem det stöd de behöver för att känna sig trygga. Genom att sätta ambitiösa mål utmanas medarbetare att sträva efter förbättring och utveckling, medan ett stödjande klimat försäkrar dem om att hjälp och resurser finns tillgängliga när de stöter på hinder. Denna balans signalerar till teamet att strävan efter höga mål uppmuntras och att misslyckanden ses som en del av lärandeprocessen, vilket stärker den psykologiska tryggheten. Teammedlemmar känner sig därmed bekväma med att ta initiativ och ta sig an utmaningar, vetandes att deras ledare litar på deras förmåga och kommer att erbjuda stöd vid behov.

6. Erkännande och uppskattning som katalysatorer

Uppskattning är inte bara en positiv känsla, det är en kraftfull katalysator för psykologisk trygghet. När ledare erkänner individernas bidrag och firar även små framgångar, stärker de individens självkänsla och främjar en kultur av tillit och tillhörighet.

 7. Transparent och konsekvent

Förtroende är ryggraden bakom psykologisk trygghet och byggs genom konsekvent och transparent beteende från ledarens sida. Det innebär att kommunicera öppet om beslut och processer samt att stå fast vid de värderingar och principer som organisationen förkunnar. En ledare som säger en sak men gör en annan underminerar snabbt den psykologiska tryggheten.

8. Var inkluderande

När grupper med en hög grad av psykologisk trygghet har möten fördelas ordet mellan deltagarna på ett naturligt sätt, till skillnad från grupper med en lägre grad av psykologisk trygghet, där en eller två deltagare är dominanta. Ett inkluderande ledarskap betonar vikten av att varje röst hörs och att varje perspektiv räknas. Det handlar om att aktivt söka bidrag från alla oavsett deras status eller roll i teamet. Detta bekräftar att varje individs synpunkter och idéer är värdefulla och att innovation ofta kommer från de mest oväntade källorna.

 

0 kommentarer

Kommentera

sv_SESvenska
%d bloggare gillar detta: